Privacy Policy

Privacy Policy

De website www.clarysse.com wordt aangeboden door:

Jules Clarysse nv

Grote Molstenstraat 21
8710 Wielsbeke
Belgium
BE0405171275

B2C@julesclarysse.com
T: +32 (0)51 46 03 27
Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven u een spoedig antwoord!

1. Waarom deze privacy verklaring?

Iedere persoon die de website gebruikt, stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze privacyverklaring wordt iedere gebruiker van de website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die ClarysseWeb NV kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. ClarysseWeb NV behoudt het recht om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de gebruiker.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke, ClarysseWeb NV is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerker(s), ClarysseWeb NV is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerktop vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

ClarysseWeb NV doet beroep op de volgende categorieën van ‘verwerkers’ : hosting bedrijven, externe betalingsdienstaanbieders, logistieke partners.

3. Op welke juridische basis wordt mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag.
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie.
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten.
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ClarysseWeb NV verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres)
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: we bewaren enkel de noodzakelijke gegevens, steeds op een GDPR-conforme manier)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit)

Deze gegevens worden verzameld enkel wanneer je je registreert op de website en/of een bestelling plaatst. Tevens kunnen gegevens mits jouw toestemming verstrekt worden door externe partners. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de website en de functionaliteiten van de website.

Daarnaast gebruiken we cookies om de gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bv een taal of een “winkelwagentje”) en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de manier we cookies gebruiken.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

ClarysseWeb NV verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening indien deze aanwezig zou zijn. ClarysseWeb NV behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van “op ingeschreven” zijnde nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan die op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt ClarysseWeb NV zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen ClarysseWeb NV. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

7. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de gebruiker op geldig het recht tot verwijderen van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn jouw rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate en onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkel andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens.
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt.
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor ClarysseWeb NV om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ClarysseWeb NV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om ten allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekend brief sturen naar ClarysseWeb NV naar het adres bovenaan dit document of via e-mail aan gdpr@julesclarysse.com. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ClarysseWeb NV, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.privacycommission.be/).